รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2559_40
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแม่ปูคา
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญส่ง จินา
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล0008.4/20710
รายละเอียด
นายบุญส่ง จินา ราษฎรบ้านแม่ปูคา หมู่ที่ 5 ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งแม่น้ำปูคา เพื่อช่วยเหลือราษฎร 4 หมู่บ้าน ต.แม่ปูคา ซึ่งประสบปัญหาการพังทลายของดินและวัชพืชปกคลุมลำน้ำ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
7 ก.ย. 2559
ปีงบประมาณ
2559
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
9 ก.ย. 2559 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
9 ก.ย. 2559 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
15 ก.ย. 2559 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์
15 ก.ย. 2559 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
23 ก.ย. 2559 11
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
28 ก.พ. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
22 พ.ย. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
27 พ.ย. 2561 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
11 มิ.ย. 2562 144
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนทน์
19 มิ.ย. 2562 150
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
19 มิ.ย. 2562 150
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
19 มิ.ย. 2562
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้