รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2560_8
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาเขื่อนแก้มลิงและฝายชะลอน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสุศักดิ์ ติมาลาศักดิ์ ราษฎรบ้านนาไร่
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/10321
รายละเอียด
นายสุศักดิ์ ติมาลาศักดิ์ ราษฎรบ้านนาไร่ ต. แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง ขอพระราชทานโครงการพัฒนาเขื่อนแก้มลิงและฝายชะลอน้ำ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 พ.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ลำปาง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
29 พ.ค. 2560 1
1.2
หนังสือถึงสารบรรณ
29 พ.ค. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
30 พ.ค. 2560 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร. ลลิต ถนอมสิงห์
31 พ.ค. 2560 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
1 มิ.ย. 2560 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
19 ก.ย. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
4 ก.ค. 2560 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
5 ก.ค. 2560 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
28 ก.ค. 2560 1
7.4
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
12 ต.ค. 2560 1
7.5
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
17 ม.ค. 2566 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมอุทยาน
4 ก.ค. 2560 1
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
5 ก.ค. 2560 1
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดลำปาง
28 ก.ค. 2560 1
8.4
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมป่าไม้
12 ต.ค. 2560 1
8.5
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
17 ม.ค. 2566 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
4 เม.ย. 2566 56
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ปวัตร์
4 เม.ย. 2566 56
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
4 เม.ย. 2566 56
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
27 เม.ย. 2566
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้