รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
C_2560_2
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการจัดหาน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง
ผู้ถวายฎีกา
นางทองปอนด์ สุขจิตต์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.2/10641
รายละเอียด
ขอพระราชทานโครงการจัดหาน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสง ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
29 พ.ค. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระยอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
2 มิ.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
2 มิ.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
7 มิ.ย. 2560 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
7 มิ.ย. 2560 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 มิ.ย. 2560 6
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
10 ส.ค. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
18 ม.ค. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน
29 ม.ค. 2561 8
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.พ. 2561 12
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร.
2 ก.พ. 2561 12
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร.
2 ก.พ. 2561 12
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
5 ก.พ. 2561 13
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
19 ก.พ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้