รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
S_2546_13
เรื่อง
ขอพระราชทานระบบประปาภูเขา
ผู้ถวายฎีกา
นายสุรินทร์ แข่งขัน
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0005.5/11569
รายละเอียด
สำนักราชเลขาธิการ ขอให้ สำนักงาน กปร. เสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี นายสุรินทร์ แข่งขัน ประธานสภาตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างระบบประปาภูเขาปิดกั้นลำน้ำในเขตตำบลในวงใต้ บริเวณห้วยน้ำรั่ว หรือคลองห้วยหอย เพื่อช่วยเหลือราษฎรบ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 1 บ้านเนินทอง หมู่ที่ 2 และบ้านทับเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ ซึ่งประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรในฤดูแล้ง
หนังสือสำนักราชลงวันที่
17 ก.ค. 2546
ปีงบประมาณ
2546
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ระนอง
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
21 ก.ค. 2546 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
25 ก.ค. 2546 5
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
5 ส.ค. 2546 12
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
นายสมพล พันธุ์มณี
6 ส.ค. 2546 13
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
6 ส.ค. 2546 13
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 21 มิถุนายน 2547
21 มิ.ย. 2547 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กรมชลประทาน 21 มิถุนายน 2547
23 มิ.ย. 2547 3
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
4 พ.ย. 2547 97
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
15 พ.ย. 2547 104
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
15 พ.ย. 2547 104
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงรับ
13 มิ.ย. 2548
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กรมชลประทาน 22 มิถุนายน 2548
22 มิ.ย. 2548
13.2
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
จังหวัดระนอง 22 มิถุนายน 2548
22 มิ.ย. 2548
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
14.2
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
แจ้งเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้