รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2554_13
เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์สอบข้อเท็จจริงกรณีราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือ
ผู้ถวายฎีกา
นายนะรา มีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/0248
รายละเอียด
ด้วย นายนะรา มีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรมเทพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับโครงการขุดลอกหนองเหล่า (โครงการแก้มลิง) โครงการขุดลอกคลองซอยห้วยตาอุ่นและโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำมูล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ให้สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
หนังสือสำนักราชลงวันที่
10 ม.ค. 2554
ปีงบประมาณ
2554
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุรินทร์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
17 ม.ค. 2554 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
20 ม.ค. 2554 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
20 ม.ค. 2554 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.สุวัฒน์ เทพอารักษ์
20 ม.ค. 2554 4
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
20 ม.ค. 2554 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
20 ม.ค. 2554
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
คค 0719/1332
10 ก.พ. 2554 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สร 0016.3/3391
25 มี.ค. 2554 1
7.3
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0335/5083
30 พ.ค. 2554 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
คค 0719/1332
15 ก.พ. 2554 4
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สร 0016.3/3391
28 มี.ค. 2554 2
8.3
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0335/5083
31 พ.ค. 2554 2
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
1 มิ.ย. 2554 3
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ
7 มิ.ย. 2554 7
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
7 มิ.ย. 2554 7
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
14 ก.ค. 2554
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้