รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2560_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสม แก้วทองนาค
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/5774
รายละเอียด
ด้วย นายสม แก้วทองนาค ราษฎรบ้านทรัพย์วังทอง หมู่ที่ 17 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณห้วยตังโก่ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 ก.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
บึงกาฬ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 ก.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ก.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ก.ย. 2560 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
26 ก.ย. 2560 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 ก.ย. 2560 3
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
2 พ.ย. 2560
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/103
11 ม.ค. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
บก 0017.2/863
1 ก.พ. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
กษ 0337/103
18 ม.ค. 2561 6
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
บก 0017.2/863
1 ก.พ. 2561 1
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
2 ก.พ. 2561 2
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
16 ก.พ. 2561 12
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
19 ก.พ. 2561 13
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
20 ก.พ. 2561 14
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
12
รับหนังสือจากสำนักราชฯ
ทรงทราบ
21 มี.ค. 2561
13.1
แจ้งหน่วยงานให้ดำเนินการ
กร 0003/1171
27 มี.ค. 2561
14.1
วันที่เริ่มดำเนินโครงการ
ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณสนับสนุนดำเนินการได้โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทรัพย์วังทอง ไว้ในแผนงานงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการบริหารและจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฎีกาในปีงบประมาณ 2562
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้