รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2560_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายสม แก้วทองนาค
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/5774
รายละเอียด
ด้วย นายสม แก้วทองนาค ราษฎรบ้านทรัพย์วังทอง หมู่ที่ 17 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำบริเวณห้วยตังโก่ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 ก.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
บึงกาฬ
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
22 ก.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
22 ก.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 ก.ย. 2560 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
26 ก.ย. 2560 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 ก.ย. 2560 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้