รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2560_9
เรื่อง
ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ถวายฎีกา
พระอธิการสุดใจ กุสุโม เจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาราม และพระอาจารย์วรวิทย์ ธมมวโร ประธานดำเนินงานโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รุ่นพิเศษ 3) (905)
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0010/6167
รายละเอียด
ด้วย สำนักพระราชวัง ได้ขอให้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี พระอธิการสุดใจ กุสุโม เจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาราม และพระอาจารย์วรวิทย์ ธมมวโร ประธานดำเนินงานโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รุ่นพิเศษ 3) มีลิขิตถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตดำเนินงานโครงการเมืองสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในวาระที่ 3 เพื่อขยายเขตโครงการฯ ไปยังพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งขอพระราชทานความช่วยเหลือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
หนังสือสำนักราชลงวันที่
26 ก.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2560
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาอาชีพ
จังหวัด
บุรีรัมย์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
29 ก.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
29 ก.ย. 2560 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
2 ต.ค. 2560 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
3 ต.ค. 2560 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
3 ต.ค. 2560 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้