รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2561_1
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการบ่อบาดาลระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
ผู้ถวายฎีกา
นายเศรษฐวัฒน์ สุมรัมย์ ราษฎรบ้านโคกสูง
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/8961
รายละเอียด
ด้วย สำนักพระราชวัง ได้ขอให้ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พิจารณาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรณี นายเศรษฐวัฒน์ สุมรัมย์ ราษฎรบ้านโคกสูง หมูที่ 8 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการบ่อบาดาลระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นแหล่งน้ำในการทำการเกษตรของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่โคกสูง จังหวัดสุรินทร์
หนังสือสำนักราชลงวันที่
1 พ.ย. 2560
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุรินทร์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
3 พ.ย. 2560 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
8 พ.ย. 2560 4
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 พ.ย. 2560 5
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
9 พ.ย. 2560 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
9 พ.ย. 2560 5
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ
6
สำนักงาน กปร. ตรวจสอบพื้นที่
22 ม.ค. 2561
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 0730/4660
7 ก.ย. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
สร 0017.1/12979
4 ก.ย. 2562 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
ทส 0730/4660
17 ก.ย. 2561 7
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
สร 0017.1/12979
9 ก.ย. 2562 4
9
หนังสือตอบออกจากกองพื้นที่
12 ก.ย. 2562 7
10.1
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
13 ก.ย. 2562 8
10.2
หนังสือตอบออกจากผู้บริหาร
ลปร.ดนุชา สินธวานนท์
16 ก.ย. 2562 9
11
หนังสือตอบออกจากสารบรรณ
16 ก.ย. 2562 9
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้