รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางสาวสุภัตรา แสงทอง ราษฎรบ้านสุเม่น (หาดยา) หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.4/2291
รายละเอียด
นางสาวสุภัตรา แสงทอง ราษฎรบ้านสุเม่น (หาดยา) หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ขอพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยราษฎรตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
25 ม.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
สุโขทัย
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
23 ม.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
23 ม.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
25 ม.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รก.แทน ลปร. (รองสมบูรณ์ วงค์กาด)
25 ม.ค. 2561 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 ม.ค. 2561 4
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
7.1
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
19 ก.พ. 2561 1
7.2
สารบรรณรับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสุโขทัย
26 เม.ย. 2561 1
8.1
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัด
20 ก.พ. 2561 2
8.2
กองพื้นที่รับหนังสือจากหน่วยงาน
จังหวัดสุโขทัย
30 เม.ย. 2561 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้