รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
N_2561_12
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายแม่ละมาเพื่อทดแทนฝายเก็บน้ำเดิมที่ชำรุด
ผู้ถวายฎีกา
นายบุญปั๋น ใจยา
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล ๐๐๑๐/๘๖๓
รายละเอียด
นายบุญปั๋น ใจยา ประธานเหมืองฝายแม่ละมา บ้านนาฮ่อง หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์ การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายแม่ละมา และซ่อมแซมคลองส่งน้ำเข้าพื้นที่ เนื่องจากฝายเก็บน้ำเดิมชำรุดเสียหาย ราษฎรในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
20 ก.พ. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
เชียงใหม่
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 ก.พ. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
27 ก.พ. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
1 มี.ค. 2561 4
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
ลปร - ดนุชา สินธวานนท์
2 มี.ค. 2561 5
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
2 มี.ค. 2561 5
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้