รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2561_5
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นางมิ คำบุญฐิติสกุล
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/8731
รายละเอียด
ด้วย นางมิ คำบุญฐิติสกุล ราษฎรบ้านปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองปรืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง และประสบอุทกภัยในฤดูฝน
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 มี.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
บุรีรัมย์
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
23 มี.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
23 มี.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
26 มี.ค. 2561 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
26 มี.ค. 2561 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
26 มี.ค. 2561 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้