รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2561_6
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายวัน จำปาโท
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/8726
รายละเอียด
ด้วย นายวัน จำปาโท ราษฎร บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านราษฎร์เจริญ ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 มี.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
อุบลราชธานี
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
23 มี.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
23 มี.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
27 มี.ค. 2561 3
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
27 มี.ค. 2561 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 มี.ค. 2561 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้