รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2561_7
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ
ผู้ถวายฎีกา
นายจรูญ คำสงค์
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/8738
รายละเอียด
ด้วย นายจรูญ คำสงค์ ราษฎรอยู่บ้านเลขที่ 171 บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 12 ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ่อพันขัน ตำบลเด่นราษฎร์ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
21 มี.ค. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
26 มี.ค. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
26 มี.ค. 2561 1
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
27 มี.ค. 2561 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
27 มี.ค. 2561 2
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
27 มี.ค. 2561 2
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้