รายละเอียดฎีกา

รหัสฎีกา
NE_2561_9
เรื่อง
ขอพระราชทานโครงการขุดลอกกุดปลาคูณ
ผู้ถวายฎีกา
นายสง่า บุตมะ และคณะ
เลขที่หนังสือสำนักราช
รล 0008.3/9804
รายละเอียด
ด้วย นายสง่า บุตมะ ราษฎรบ้านโนนคำ ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานโครงการขุดลอกกุดปลาคูณ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
หนังสือสำนักราชลงวันที่
3 เม.ย. 2561
ปีงบประมาณ
2561
ประเภทฎีกา
ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ
จังหวัด
ร้อยเอ็ด
ลำดับ ขั้นตอนฎีกา วันที่เสร็จ จำนวนวัน
1
หนังสือถึงสารบรรณ
5 เม.ย. 2561 1
2
หนังสือถึงกองพื้นที่
9 เม.ย. 2561 2
3
หนังสือตรวจสอบออกจากกองพื้นที่
9 เม.ย. 2561 2
4.1
หนังสือตรวจสอบออกจากผู้บริหาร
รปร.ลลิต ถนอมสิงห์
10 เม.ย. 2561 3
5
หนังสือตรวจสอบออกจากสารบรรณ
10 เม.ย. 2561 3
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้

คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการจะลบรายการนี้